HDMI 1.8米 高畫質影音傳輸線

產品描述

  • HDMI 1.4 認證通過
  • 支援 3D Full HD
  • 最高支援 4K×2K 解析度
  • 支援乙太網路100Mbps傳送速率
  • 支援音訊回授通道
  • 支援拓展支援色彩空間

規格

  • HDMI支援:1.4
  • 接頭規格:HDMI 19pin Type A 鍍金端子
  • 線材長度:1.8米